messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมพร คมจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
โทรศัพท์ : 086-856-0136
นางทัศนีย์ อาจศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
โทรศัพท์ : 086-230-7745
นายสุริยา ปุริตานัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
โทรศัพท์ : 081-601-5143
นายประยูร วิจารย์
เลขานุการนายก อบต.
โทรศัพท์ : 080-864-5277
account_box สมาชิกสภา
นายสะอาด อินทร์ไธสง
ประธานสภา
นายเสถียร สุมาลี
รองประธานสภา
นายพรศรี บัวภา
เลขานุการสภา
นายณัฐธัญ มงคลอินทร์
ส.อบต. ม.๒
นายประยงค์ จันทะลุน
ส.อบต. ม.๓
นายสาญา พันหนองบัว
ส.อบต. ม.๕
นายบุญมี สุมาลี
ส.อบต. ม.๖
นางบังลัง สุมาลี
ส.อบต. ม.๗
นายสุทธี โพชนจิต
ส.อบต. ม.๘
นางสิริโสภา ใจกล้า
ส.อบต. ม.๙
นายสวาสดิ์ วิสัชนาม
ส.อบต. ม.๑๐
นายสุรพล โคตะขุน
ส.อบต. ม.๑๑
นายคำสอน เพ็ญจันทร์
ส.อบต. ม.๑๒
นางรุ่งฤดี รัตนสวนจิก
ส.อบต. ม.๑๔
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายปรีชา พารา
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลโหรา
โทรศัพท์ : 090-8463078
นายนิติรัชต์ รณเรืองฤทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
โทรศัพท์ : 086-2382346
นางสาวสายทอง สาแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอาภรณ์ หารอุดร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวินัย ไชยโสภา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเฉลิมวุฒิ กอบสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวเกษร โวหารกล้า
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
account_box สำนักปลัด
นางสาวสายทอง สาแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวธนิตา ศรีคำภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวทองเพียร ยินดีมาก
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นายพงศ์พัฒน์ คำแพง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาวสิรินาถ สุมามิตร์
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นางสาวจันจิรา ศิริกิจ
นิติกรปฏิบัติการ
นายฑีรญาณภัส โยทาวัน
นักป้องกันฯ
นางจิดาภา ศรีทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวขนิษฐา สุมาลี
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวจันทิมา เหมกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนงลักษณ์ ทริเพ็ง
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวเครือวัลย์ คมจิตร
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสกาวเดือน วิจิตขะจี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายพิชิต ช่องวารินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเอนก อุทุมพร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายการุณย์ สาระวิถี
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวิชิต อุบลบาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป
นายยุทธจันทร์ สาเกตุ
นักการภารโรง
นายจันทร์ทา มานะดี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายอภิชาติ ยินดีมาก
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
account_box กองคลัง
นางอาภรณ์ หารอุดร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวปุริมปรัชญ์ สุมาลี
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวสุธีรา สุมาลี
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นายนิคม วิลัยลักษณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ว่าง
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวฐิติวรดา ศรียะอาจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวพวงยุพา ชัยภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวมลิวรรณ สาทิพย์จันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางหนูอาจ พรมไชย
แม่บ้าน
account_box กองช่าง
นายวินัย ไชยโสภา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวิทยา มูลมิรัตน์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นางสาวทิพย์สุดา สาเกตุ
ผช.จพง.ธุรการ
นายสุริยนต์ โพธิโชติ
ผช.นายช่างโยธา
นายอนัน วิสัชนาม
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายมณเทียร ศรีคำภา
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายธีรพงษ์ พิลาล้อม
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง
นายภูรินทร์ โยสะอาด
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายมนัสวี สุมาลี
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายไพรทูรย์ บุญชมพู
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายเฉลิมวุฒิ ออกสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวจันทร์เพ็ญ คมจิตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวภัทวรินทร์ มะลิงาม
ครูชำนาญการ
นางนิตยา ชัยพล
ครูชำนาญการ
นางอรุณ ศรีธรรมมา
ครู
นางวันเพ็ญ สงเคราะห์สุข
ครูชำนาญการ
นางสาวสุพรรณิการ์ หวังดี
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นางสาวสุพรรณี ไชยทองศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวไพรวรรณ ปทุมมาตย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเพ็ญนภา สิทธิหาร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมัณฑณา สาระโวหาร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปารวี แสงรูจี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมาระตรี สิงห์จันทร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธันทิวา เวียงนนท์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาคร อุบลบาน
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวเกษร โวหารกล้า
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นางสาวมุกดา วิสูตรรัตน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจิดลดา แก้วเสน่ใน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวพิศมัย มีจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน