messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O5)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาร้านธงฟ้าเป็นจุดบริการ Drop off ไปรษณีย์ (ไปรษณีย์ @ ธงฟ้า )
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประชาสัมพันธ์ข่าวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
ท่านสมพร คมจิตร นายกอบต.โหรา ท่านปรีชา พารา ปลัดอบต โหรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบรถเข็นให้ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
โครงการฝึกอาชีพสานตะกร้าจากหวายเทียมให้แก่คนพิการ และครอบครัวคนพิการตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ใส่ใจผู้สูงอายุและครอบครัว ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
ประชาสัมพันะ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโหราเคลื่อนที่พบประชาชน ร่วมกับ โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่3 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
ประชาสัมพันธ์ด้านคุมครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโหราพ.ศ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามา ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา ปละให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน เป็นกรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
การประชาสัมพันธ์กระตุ้นการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ทั้ง17 ข้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
ชอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ดผ่านระบบหนังสือิเล็กทรอนิกส์ของท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญยัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม5 บทความ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
ประชาสัมพันธ์ด้านการคุมครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
ขอความร่วมมือปิดประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
1 - 20 (ทั้งหมด 81 รายการ) 1 2 3 4 5