องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะ

คนที่เคยลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องไปลงทะเบียนอีก สำหรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยกเว้น ย้ายที่อยู่ ค่อยไปแจ้งยืนยันสิทธิ์ใหม่ เท่านั้นเอง อันนี้หมายถึงกรณีย้ายตามทะเบียนบ้าน การลงทะเบียนสามารถลงได้ที่ กรณีลงทะเบียนด้วยตนเอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก จำนวน 1 ชุด กรณีมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นมายื่นคำขอรับเงินแทนได้ ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ หนังสือมอบอำนาจ (แบบฟอร์มมอบให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

(โดย:นางสากา ศิริกิจ เขียนเมื่อ:26 เมษายน 2566)

รายละเอียดการสอบถาม ใหม่

ทางเราจะดำเนินการแก้ไขให้นะครับ

(โดย:ชื่อ-สกุล: เขียนเมื่อ:28 มกราคม 2565)

รายละเอียดการสอบถาม

ตอบ รายละเอียดการสอบถาม

(โดย:ชื่อ-สกุล: เขียนเมื่อ:28 มกราคม 2565)

3 รายการที่ดำเนินการแล้ว