messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
แบ่งเขตการปกครอง เป็น 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 น้ำเงิน , หมู่2 โหรา , หมู่3 แคน , หมู่4 รวมไทย , หมู่5 หนองหว้า , หมู่6 หนองย่างงัว , หมู่7 หนองม่วงส้ม , หมู่8 หนองเต่า , หมู่9 โนนนารี , หมู่10 โนนหาด , หมู่11 หนองนาหล้า , หมู่12 หนองเสือ , หมู่13 บ้านแคนใหม่ ,หมู่14 บ้านโนนตูม จำนวนประชากรใน ตำบลโหรา จำนวนหลังคาเรือน : 2,033 หลังคาเรือน จำนวนประชากร : 7,ุ650 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,387 คน จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 572 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 321 คน จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 16 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 18 คน จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,237 คน จำนวนผู้พิการ : 22 คน