องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายเฉลิมวุฒิ กอบสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวจันทร์เพ็ญ คมจิตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นางสาวภัทวรินทร์ มะลิงาม
ครู
นางนิตยา ชัยพล
ครู
นางอรุณ ศรีธรรมมา
ครู
นางอรณิชชา อินทโสต
ครู
นางวันเพ็ญ สงเคราะห์สุข
ครู
ว่าง
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวไพรวรรณ ปทุมมาตย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเพ็ญนภา สิทธิหาร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมัณฑณา สาระโวหาร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปารวี แสงรูจี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมาระตรี สิงห์จันทร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธันทิวา เวียงนนท์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาคร กางแก้ว
จ้างเหมา