messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายปรีชา พารา
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลโหรา
โทรศัพท์ : 090-8463078
นายนิติรัชต์ รณเรืองฤทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
โทรศัพท์ : 086-2382346
นางสาวสายทอง สาแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอาภรณ์ หารอุดร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวินัย ไชยโสภา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเฉลิมวุฒิ กอบสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวเกษร โวหารกล้า
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม