messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองช่าง
นายวินัย ไชยโสภา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวิทยา มูลมิรัตน์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นางสาวทิพย์สุดา สาเกตุ
ผช.จพง.ธุรการ
นายสุริยนต์ โพธิโชติ
ผช.นายช่างโยธา
นายอนัน วิสัชนาม
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายมณเทียร ศรีคำภา
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายธีรพงษ์ พิลาล้อม
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง
นายภูรินทร์ โยสะอาด
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายมนัสวี สุมาลี
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายไพรทูรย์ บุญชมพู
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง