ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประกาศประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง