ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (กองการศึกษา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง