ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ.หนองม่วงส้ม ต.โหรา สายจากที่นายบุญตา วิเศษขลาไปถึงถนน คสล.เดิม (ที่นายม้วนเดิม) ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง