ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนด้วยการลงหินลูกรัง บ้านหนองเต่า ม.8 ต.โหรา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง