ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสาธารณะด้วยการลงลูกรังเฉพาะจุดที่เสียหายบ้านหนองเสือ ม.12 ต.โหรา จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง