องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สำนักปลัด
นางสาวสายทอง สาแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวธนิตา ศรีคำภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวทองเพียร ยินดีมาก
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นายพงศ์พัฒน์ คำแพง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาวสิรินาถ สุมามิตร์
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นางสาวจันจิรา ศิริกิจ
นิติกรปฏิบัติการ
นายฑีรญาณภัส โยทาวัน
นักป้องกันฯ
นางจิดาภา ศรีทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวจันทิมา เหมกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนงลักษณ์ ทริเพ็ง
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
นายเอนก อุทุมพร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายการุณย์ สาระวิถี
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวขนิษฐา สุมาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายวิชิต อุบลบาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป
นายยุทธจันทร์ สาเกตุ
นักการภารโรง
นายจันทร์ทา มานะดี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายอภิชาติ ยินดีมาก
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย