องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองคลัง
นางอาภรณ์ หารอุดร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวปุริมปรัชญ์ สุมาลี
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวสุธีรา สุมาลี
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นายนิคม วิลัยลักษณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ว่าง
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวฐิติวรดา ศรียะอาจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวพวงยุพา ชัยภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวมลิวรรณ สาทิพย์จันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางหนูอาจ พรมไชย
แม่บ้าน